loading...

I'TIKEUT 50 LAM BASA ACEH


I'TIKEUT 50 LAM BASA ACEH KEUNEUBAH ABU KRUENG KALEE

I'TIKEUT 50 LAM BASA ACEH

ITIKEUT LIMOENG PLOH LAM BASA ACEH
KEUNEUBAH ABU KRUENG KALEE
Geususon Oleh : Tgk. Anwar Sulaiman
Padum boh hokum yang wajeb  beutaturi  tuha muda inong agam. Na lhee boh hokum yang wajeb beutaturi  :
 1. Nyang phon-phon Hokum Syarak
 2. Nyang keudua Hokum Adat
 3. Nyang keulhee Hukum Akai
Padum bagi  hukum syara’, na tujuh bagi hokum syara’
 1. Nyang phon-phon Wajeb
 2. Nyang keudua Sunat
 3. Nyang keulhee Hareum
 4. Nyang keupeut Meukroh
 5. Nyang keulimeong Mubah
 6. Nyang keunam Saheh
 7. Nyang keutujoh Bateu
Syarah (Meukeusud Hokum Nyang Tujoh)
Puemakna wajeb bak syara’ ?  neubi fahla meunyoe tapubuet neubi dausa hana tapuebuet  di wajebnyan
Puemakna disunatnyan ? neubi fahla menyoe tapubuet  hana dausa hana tapubuet disunatnyan
Puemakna dihareumnyan ? neubi dausa meunyoe tapubuet neubri fahla hana tapubuet diharemnyan
Puemakna dimeukrohnyan? hana dausa menyoe tapubuet  neubi fahla hana tapubuet di meukrohnyan
Puemakna dimubahnyan? Hana fahla meunyoe tapuebuet hana dausa hana tapubuet dimubahnyan
Puemakna disahehnyan ? cukop syarat deungen rukon
Puemakna dibateunya ? hana syarat deungen rukon
 Geubagi Hukum Adat
Padum bagi hokum adat , na peut bagi hokum adat :
 1. Nyang phon-phon : ta ikat na deungen na , miseu deuk deungen na tapajoh bue
 2. Nyang keudua : ta ikat tan deungen tan miseu deuk deungen hana tapajoh bue
 3. Nyang keulhee ta ikat na deungen tan misei sijuek deungen hana ija
 4. Nyang keu peut ta ikat tan deungen na , meiseu han tutong deungen na ie.
Geubagi Hukum Akai
 Padum bagi hokum Akai , na lhee bagi hokum Akai :
 1. Nyang phon-phon : Wajeb
 2. Nyang keudua : Mustahel
 3. Nyang keulhee : Harus
Syarah Hukum Akai
Peue makna wajeb nibak akai:  nyang hanjeut nibak akai geta nyoe lagee miseu  lat batat kayee batee, dalam donya dicok lapang.
Peue makna mustahel : han patot na nibak akai geta nyoe lagee miseu lat batat kayee batee dalam donya hana meugerak hana me-iem.
Peue makna diharus nyan : mei na mei tan nibak akai geutanyoe, lagee miseu lat batat kayee batee  dalam donya menyo hana megrak tentee meu iem.
Fatwa Imum Harumaini
Teman neukhen le Imum Harumaini soe han teupeue hukom aqal lhee peukara hana akai bak ureueng nyan sagai-sagai.
Meunoe jih lam agama tan  hana meri bak soe wajeb. Beu taturi  I’ktiket limong ploh.
Wajeb tapham ureueng agam atawa ureueng ineong  nyang katroh umu, tuha muda bandum rata, ngen peu ta pham ektikeut limong ploh nibak tuhan nibak nabi dengen hukom akai nyang lhe bagi,  dengen wajeb, dengen mustahel, dengen jaez.
Padum boh sifeut yang wajeb bak nibak Tuhan na duaploh boh sefeut nyang wajeb nibak Tuhan.
 1. Nyang phoen-phoen “ Wujud “. Peue makna di Wujudnya ? na Zat Tuhan, Mustahe takheun  hana. Wajeb na Zat Tuhan  lagee dalie neukheun uleh Tuhan. (As-Sajadah: 32: 4)
ª!$# Ï%©!$# t,n=y{ ÏNºuq»yJ¡¡9$# uÚöF{$#ur $tBur $yJßguZ÷t/...ÇÍÈ  
Artijih: “Allah ta’ala nyang peu jeut tujoh lapeh langet, lom pih Allah Ta’ala yang peue jeut  tujoh lapeh bumoe, asoe langet dan asoe bumoe antara keudua jih”.
 1. Nyang keudua “ Qidam “.  Peue makna di Qidamnyan ? ka awai  na Zat Tuhan , Mustahe  takhen dudoe na, Wajeb ka awai na Zat Tuhan lagee dalie neu kheun uleh Tuhan. (Al Hadid: 57: 3)
uqèd ãA¨rF{$# ãÅzFy$#ur ãÎg»©à9$#ur ß`ÏÛ$t7ø9$#ur ( uqèdur Èe@ä3Î/ >äóÓx« îLìÎ=tæ ÇÌÈ  
Artijih: ”Allah Ta’ala nyang  awai deungen hana phoen, Lom pih Allah Ta’ala nyang akhe deungen hana keuseuneulheuh dan lom pih Allah Ta’ala neteupue deungen tiep-tiep syoe.”
 1. Nyang keulhee “ Baqa “.  Puemakna di Baqanyan? Keukai Zat Tuhan. Mustahe takheun ubah, wajeb kekai Zat Tuhan. Lagee dalie neukheun uleh Tuhan. (Ar Rahman: 27)
4s+ö7tƒur çmô_ur y7În/u rèŒ È@»n=pgø:$# ÏQ#tø.M}$#ur ÇËÐÈ  
Artijih: “Keukai Zat Tuhan gata ya Muhammad nyang Rayeuk that lompih nyang Mulia that “.
 1. Nyang Keupeut “ Mukhalafatuhu Lil Hawadis “. Peue makna Mukhalafatuhu Lilhawadis ? hana saban poe geuta nyoe dengen peue neujeuet. Mustahe takheun saban. Wajeb hana saban poe geutanyoe deungen peue neujeut. Lagee dalie neukheun uleh Tuhan. (As Syura: 11)
}§øŠs9 ¾ÏmÎ=÷WÏJx. Öäïx« ( uqèdur ßìŠÏJ¡¡9$# 玍ÅÁt7ø9$# ÇÊÊÈ  
Artijih: “ Hana saban poe geutanyoe  dengen saboh-saboh syoe dan Allah Ta’ala Maha Deumeunge dan Maha Neukeumaleon”.
 1. Nyang Keulimeong “ Qiyamuhu Binafsihi”. Peue makna Qiyamuhu Binafsihi ? Neudong Zat Tuhan deungen deong Droe , Mustahil  takheun deungeon gop peudeong, Wajeb neudeong keudroe Zat Tuhan, Lagee dalie neukheun uleh Tuhan. (Al Angkabut, 29 : 6)
…. ¨bÎ) ©!$# ;ÓÍ_tós9 Ç`tã tûüÏJn=»yèø9$# ÇÏÈ  
 Artijih: “ Keubit -keubit  Allah Ta’ala nyang that kaya nibak sekalian alam.
 1. Nyang Keunam “ Wahdaniah “. Peue makna Wahdaniah ? Sidroe Zat Tuhan Mustahe takheun dua, Wajeb sidro Zat Tuhan, Lagee dalie neukheun uleh Tuhan. ( Al Ikhlas, 112:1-2)
ö@è% uqèd ª!$# îymr& ÇÊÈ   ª!$# ßyJ¢Á9$# ÇËÈ  
Artijih: “ Takheun uleh gata ya Muhammad Tuhan sidroe  lom pih nyang that leungkab.
 1. Nyang Keutujoh “ Kudrah “. Peue makna Kudrah ? Kuasa Zat Tuhan, Mustahe takheun leumeh. Wajeb Kuasa Zat Tuhan, Lagee dalie neukheun uleh Tuhan. (
اِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
Artijih: “ Bit-bit Allah ta’ala,  ateuh tieb-tieb syoe nyang that Kuasa.
 1. Nyang Keulapan “ Iradah “. Peue makna Iradah ? Neu berkheundak Zat Tuhan, Mustahil hana neu berkeuheundak, Wajeb neu berkeuhendak Zat Tuhan, lagee dalie neukheun uleh Tuhan. (Huud, 11:107)
×A$¨èsù $yJÏj9 ߃̍ムÇÊÉÐÈ  
Artijih: “ Seugala buet keheundak Tuhan.
 1. Nyang Keusikureng “ ‘Ilmu “. Peue makna ‘Ilmu ? neuteumeupue Zat Tuhan, Mustahe takheun hana neuteumeupeu Zat Tuhan, Wajeb neuteumupeu Zat Tuhan, lagee dalie neukheun uleh Tuhan.
 2. وَاللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْم
Artijih: “ Dan Allah ta’ala deungen tieb-tieb syoue nyang that neuteumeupeu.
10.   Nyang Keusiploh “ Haiyat “. Peue makana haiyat ? Hudeb Zat Tuhan Mustahe Takheun Mate,  Wajeb Hudeb Zat Tuhan, lagee dalie neukheun uleh Tuhan. (
Artinya:
                                Tapeujok trok uleh gata nyang rayeuk nyang hana mate-mate.
11.                           Peue makna Samak: Deumeungeo Zat Tuhan Mustahe Takheun tuli, Wajeb Deumengeo Zat Tuhan,
Lagé dali neukheun ulé Tuhan.
وَاللهُ سَمِيْعٌ العَلِيْمُ
Artinya:
                                Allah ta’ala deumeungeo lom pih nyang that neutemeupue.
 1. Peu makna Basar: Keumaleon Zat Tuhan, Mustahe takheun Buta, Wajeb Takeumaleon Zat Tuhan, Lagé dalil nekhen ulé Tuhan.
Artinya:
                Allah ta’ala nyang deuh neu kaleon peue-peue nyang tapuebut oleh gata.
 1. Peue makna Kalam:  Meututo Zat Tuhan, Mustahe takhen Bisu, Wajeb neumeututo Zat Tuhan. Lagé dalil nekhen ulé Tuhan.
وَكَلَّ وَاللهُ مُوْسَى تَكْلِيْمَا
Artinya:
                Neumeututo Allah ta’ala dengon nabi musa dengon tuto nyang sempurna.
 1. Peue makna Qadiron: Nyang Kuasa Zat Tuhan, Mustahe takhen Leumeoh, Wajeb nyang Kuasa Zat Tuhan, Dalil nya dalil Qudrah.
 1. Nyang keu limongblah Muridon: Nyang berkeuhendak Zat Tuhan Mustahe nyang hana Neumeukehendak Zat Tuhan, Wajeb nyang neuber kehendak Zat Tuhan, Dalil nya dalil Irada.
 1. Nyang keunamblah ‘Alimon: Nyang neuteumeupeue Zat Tuhan,  Mustahe, nyang hana Neutemeupeue Zat Tuhan,Wajeb Neutemeupeue Zat Tuhan. Dalil nya dalil ‘Ilmu.
 1. Nyang keu Tujohblah Haiyon: Nyang Hudeb Zat Tuhan, Mustahe nyang Mate Zat Tuhan, Wajeb Nyang Hudeb Zat Tuhan,Dalil nya dalil Hayat.
 1. Nyang keu Lapanblah Samion: Nyang neudeungeu Zat Tuhan, Mustahe nyang Tuloe Zat Tuhan, Wajeb Nyang Neumeudeungeu Zat Tuhan. Dalil nya dalil Samak.
 1. Nyang keu Sikuereungblah Bashiron: Nyang Mekeumaloën Zat Tuhan, Mustahe nyang buta, Wajeb Neukeumaloë Zat Tuhan. Dalil nya dalil Bashar.
 1. Nyang keu Duaploh Mutakalimon: Nyang Meutuot Zat Tuhan, Mustahe takhen Bisu, Wajeb nyang Neumeututo Zat Tuhan. Dalil nya dalil Kalam.
Zaiz bak Tuhan nasaboh neupeujeut sekalian Alam meeneupeujet meeneupeutan,wate neupeujeut hana meutamah martabat Tuhanwatee hana neupeujeut hana mekureung martabat Tuhan, dali neukhen olé nabi.
اول الدين مرفة الله 
Artinya:
                Awai-awai tameuagama taturi Tuhan.
Pakiban  taturi Tuhan, Wajeb bak Tuhan 20 Sifet, Mustahe bak Tuhan 20 Sifet. Wajeb bak Nabi peut, Mustahe bak Nabi peut , Jaez bak Nabi nasaboh.
Wajeb bak peut boh Sifet
1.       Nyang phon-phon صِدِّقٌ,Benar Nabi Muhammad, Mustahe takheun Sulét, Wajeb Benar Nabi Muhammad nyang Akhe jameun.
2.       Nyang keu dua اَمَانَة, kepercayaan Nabi Muhammad, Mustahe Khianat, Wajeb Percaya Nabi Muhammad nyang Akhe jameun.
3.       Nyang keulhe تَبْلِيْغِ, neu peutrroh aleh Nabi Muhammad, Mustahe neu som,Wajeb neu peutroh lè Nabi Muhammad Akhe jameun.
4.                               Nyang keupet فَطَانَةٌ, Cerdah Nabi Muhammad, Mustahe takhen bodoh, Wajeb Cereudek Nabi Muhammad Akhe jameun.
Harus nibak Nabi Nasaboh, makan minom, meuaneuk meupeureumoh.
I’ktiket 50 tercantum dalam kalimah
لا اله الا الله                Hana Tuhan Malingkan Allah
لا اله الا الله Nabi Muhammad Pesuruh Allah
لا اله الا الله Jikandong Nafi dan seuboet
Nyang teoh nyang tanafi nyang hana meusifeut diateuh duaploh sifeut. Nyang teoh nyang taseuboet nyang meusifeut ateuh dua ploh sifeut.
Sifet duaploh geubagi diateuh napeut bagi :
Nyang phon-phon nafsiah
Nyang keudua salbiah
Nyang keulhee ma’ani
Nyang keupeut maknawiyah
Syarah
Peumakna nafsiah, droe Zat simata-mata.
Peumakna Salbiah, menafikan yang hana patot bak Zat.
Peumakna ma’ani, sifeut berdiri bak Zat deng Zat deng sendiri.
Peumakna Ma’nawiyah, melazimkan sifeut ma’ani, qudrah kuasa, qadiron nyang kuasa, nyang kuasa sifeut kudrah itulah Zat.
1.       Keuteurangan jih bak sifeut Nafsiah :
Haiya halul wajibatu lizzati mata matizzatu ghaira mu’llaten biillaten.
2.       Keuterangan jih bak sifeut salbiah :
Wasalbiatu hia ma dallad ‘ala nafi, malla….billahi ta’ala.
3.        Keuterangan jih bak sifeut ma’ani :
كل صفة موجودة قائمة بموجود واجبة له حكما
4.       Keuteurangan jih bak sifeut ma’nawiyah :

I'TIKEUT 50 LAM BASA ACEH Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Abu sigly Ahlussunnah waljamaah