loading...

Nama-nama Kitab Allah Dan Rasul Penerimanya

kitab-kitab yg diturunkan Allah Kepada Nabi Dan Rasul yang perlu diketahui oleh umat islam,dan ada 4 kitab yg perlu kita percayai,Adapun kitab-kitab Allah Yang Wajib kita Percayai Dan Yakini Adalah
1. Kitab Taurat
Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa as sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah swt yg artinya: “Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil(dengan firman):"Janganlah kamu mengambil penolong selain Aku” (QS. Al-Isra’ 17 : 2)

Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut :
1. Kewajiban meyakini keesaan Allah
2. Larangan menyembah berhala
3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia
4. Supaya mensucikan hari sabtu (sabat)
5. Menghormati kedua orang tua
6. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yg benar
7. Larangan berbuat zina
8. Larangan mencuri
9. Larangan menjadi saksi palsu
10. Larangan mengambil hak orang lain

2. Kitab Zabur
Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud as sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah

Artinya : “Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. ” (QS. Al-Isra’ 17 : 55)
Kitab Zabur (Mazmur) berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yg telah dikaruniakan-Nya.Selain itu berisi zikir,doa,nasihat,dan kata-kata hikmah. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani,kitab Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama yg terdiri atas 150 pasal.

http://dayahguci.blogspot.com/2016/10/nama-nama-kitab-allah-dan-rasul.html


3. Kitab Injil
Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa as sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah swt berfirman

Artinya :“Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi Nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yg sebelumnya,Yaitu:Taurat.dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yg menerangi),dan membenarkan kitab yg sebelumnya,Yaitu kitab Taurat.dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yg bertakwa.”(QS. Al-Maidah 5 : 46

Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok,antara lain :
a. Perintah agar kembali kepada tauhid yg murni
b. Ajaran yg menyempurnakan kitab Taurat
c. Ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak (rakus)
d. Pembenaran terhadap kitab-kitab yg datang sebelumnya

4. Kitab al-Qur’an
Kitab suci al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia,bukan hanya untuk bangsa Arab.Sebagaimana firman Allah

Artinya:“Maha suci Allah yg telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.”(QS. Al-Furqan 25 : 1)
Secara keseluruhan.

isi al-Qur’an meliputi hal-hal berikut :
a. Pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah (keimanan)
b. Pembahasan yg mengangkat prinsip-prinsip ibadah
c. Pembahasan yg berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat

Kedudukan-kedudukan al-Qur’an antara lain :
a. Sebagai wahyu Allah swt yg diturunkan kepada Nabi Muhammad saw
b. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw
c. Sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat
d. Sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam

C. Fungsi dan Hikmah Iman Kepada Kitab Allah
1. Fungsi Iman kepada Kitab-kitab Allah
a. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi
b. Untuk membangun kehidupan bermasyarakat
c. Untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara

2. Hikmah Iman kepada Kitab-kitab Allah
a.Meningkatkan keimanan kepada Allah swt yg telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya.
b.Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yg bersumber pada kitab suci
c.Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan bebrapa kewajiban agama,seperti yg tertuang dalam kitab suci
d.Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat
e.Terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya


D. Penerapan Hikmah Iman terhadap Kitab-kitab Suci
1. Beriman kepada kitab-kitab sebelum al-Qur’an.Caranya adalah :
a. Meyakini kebenaran yg terkandung dalam kitab-kitab Allah
b. Meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah bukan karangan para nabi dan rasul

2. Beriman kepada al-Qur’an. Caranya adalah :
a. Meyakini bahwa al-Qur’an benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad saw
b. Meyakini bahwa isi al-Qur’an dijamin kebenarannya, tanpa ada keraguan sedikit pun
c. Mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan al-Qur’an
d. Mengamalkan ajaran al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari

Nama-nama Kitab Allah Dan Rasul Penerimanya Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rahmi Fajri